O naszej szkole podstawowej

Historia
Idea powołania Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego urzeczywistniła się w pierwszej połowie 2003 roku, kiedy to zakończyła się procedura legislacyjna i szkoła uzyskała wpis do ewidencji działalności oświatowej Kuratorium Oświaty w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

Szkoła zaoferowała rodzicom i ich dzieciom salezjański model wychowania, stworzony przez świętego Jana Bosko, oparty na dobroci, serdeczności, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu; indywidualny rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami i zainteresowaniami; naukę w małych zespołach klasowych według przyjaznego i twórczego programu nauczania, naukę języków obcych już od klasy I, interesujące zajęcia pozalekcyjne i opiekę w szkolnej świetlicy.

Pierwszy rok działalności
Na początku utworzono tylko jedną klasę pierwszą: 1 września 2003 roku rozpoczęło naukę 12 uczniów – 8 dziewczynek i 4 chłopców. Zajęcia odbywały się w wydzielonej części budynku; do dyspozycji uczniów oddano jedną dużą salę, która pełniła także rolę świetlicy. Mimo niewielkiej liczebności, szkoła realizowała wszystkie cele i zadania określone w statucie szkoły. Dzieci zostały włączone w życie całej szkolnej społeczności: wspólnie ze starszymi kolegami uczestniczyły w szkolnych uroczystościach i imprezach a także realizowały własne, specyficzne dla tego wieku działania : inscenizacje, zajęcia w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem, wycieczki , gry i zabawy.

W późniejszych latach…
Klas i uczniów przybywało co rok. Do ich dyspozycji kolejno oddawano sale lekcyjne i szatnie w pięknym, nowobudowanym obiekcie. Całkowite oddanie budynku szkole podstawowej nastąpiło we wrześniu 2008 r. Obecnie Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego jest miejscem nauki i wychowania dla 240 uczniów. W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana kadra nauczycielska, odznaczająca się nie tylko wysokim stopniem profesjonalizmu, ale przede wszystkim życzliwością i serdecznością wobec wychowanków.

Plan dnia i nauki
Jest dostosowany do potrzeb psychofizycznych dziecka. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 9.00 a kończą o godz.13.30. W ramowym planie nauczania dla klas I-III przewiduje się : kształcenie zintegrowane, muzykę, zajęcia ruchowe oraz 4 godziny języka angielskiego.

W planie nauczania dla klas IV-VI priorytetem jest indywidualizacja nauczania, nauka języków obcych /ich wymiar tygodniowy wynosi : 4 godziny języka angielskiego w grupach i 2 godziny języka niemieckiego/ oraz kształtowanie umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, kluczowych. W trzyletnim cyklu II etapu nauczania siatka godzin rozszerzona została o 17 godzin, które rozdysponowano na dodatkowe: 3 godziny- matematyki, 4 godziny- języka angielskiego, 6 godzin języka niemieckiego, po 1 godzinie na przyrodę, plastykę, muzykę, informatykę. Do planu lekcyjnego włączone są od 13.30 zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne koła zainteresowań, fakultety, które pozwalają rozwijać zdolności, zainteresowania i umiejętności uczniów, przygotować ich do konkursów przedmiotowych i sprawdzianu w szóstej klasie. W klasie szóstej od września odbywają się próbne, szkolne sprawdziany mające na celu przygotowanie szóstoklasistów do sprawdzianu. Szeroko pojęta indywidualizacja procesu nauczania pozwala otoczyć opieką uczniów zdolnych i tych uczniów, którzy mają trudności z uczeniem się.

Salezjański model wychowania
W szkole realizowany jest salezjański model wychowania, oparty na systemie wychowawczym, stworzonym przez świętego Jana Bosko, opartym na dobroci, serdeczności, przyjaźni wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Elementem tego systemu jest codzienna, wspólna modlitwa przed lekcjami oraz poranne „słówko” głoszone przez księży salezjanów. Inne elementy religijnego wychowania to uczestniczenie we Mszy świętej z okazji ważnych uroczystości szkolnych oraz świąt kościelnych. 19 marca każdego roku uroczyście obchodzi się dzień świętego Józefa –patrona szkoły.

A po godzinach…
W godzinach porannych oraz popołudniowych dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy. Codziennie (w godzinach 8-8.45 ) odbywają się zajęcia dodatkowe. Uczniowie mający szczególne uzdolnienia mogą skorzystać z fakultetów z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego. W szkole każdy uczeń uzyska również stosowną pomoc podczas zajęć : logopedycznych, terapii pedagogicznej, artterapii, gimnastyki korekcyjnej czy podczas konsultacji nauczycielskich.

Po południu uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: teatralnych, plastycznych, sportowych, muzyczno-wokalnych, dziennikarskich, informatycznych oraz kół naukowych z przyrody, historii, matematyki, Klubu Ciekawskich .

W trakcie trwania roku szkolnego uczniowie uczestniczą w wielu różnorodnych konkursach organizowanych na terenie szkoły, województwa i kraju. Konkursy dotyczą wielu dziedzin wiedzy, stąd każdy uczeń może sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości w wybranej przez siebie dziedzinie. Corocznie szkoła jest organizatorem konkursu matematycznego dla uczniów szkół niepublicznych z klas I-III .

W szkole dzieci mają wiele okazji do uczenia się, jak stawać się dobrym człowiekiem, pomagając innym. W ciągu roku cała społeczność szkolna bierze udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących.

Kalendarz imprez szkolnych jest bardzo bogaty. Do tradycji szkolnej na stałe wpisały się już następujące imprezy szkolne: uroczystość pasowania pierwszoklasistów; wieczornica z okazji Święta Niepodległości; jasełka; zabawa karnawałowa, Wieczór Talentów; Dni Języka Angielskiego; Tydzień Baśni; rodzinna Familiada.

Uczniowie podczas roku szkolnego uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych i krajoznawczo –turystycznych. Do tradycji szkoły należą jesienne, jednodniowe wyjazdy klas do różnych ośrodków edukacji przyrodniczej na terenie naszego województwa oraz kilkudniowe wyjazdy w okresie przedwakacyjnym -tzw. „ zielona szkoła” .

Rodzice, którzy w roku szkolnym 2004/2005 powołali Radę Rodziców, wspierają swymi działaniami nauczycieli i dyrekcję szkoły, organizują lub sponsorują wiele imprez dla dzieci.

Wszystkie działania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym opisane są w Szkolnym Programie Wychowawczym „ Drogowskazy życia”. Do realizacji zadań, ujętych w tym programie zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły: księża, katecheci, nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka, obsługa techniczna szkoły.

Nasza szkoła cieszy się uznaniem w środowisku, o czym świadczy wciąż wzrastająca liczba chętnych dzieci, zgłaszających się corocznie wiosną na organizowany nabór do klas pierwszych.

Zaufanie, jakim obdarzają nas rodzice, zobowiązuje nas do stałego podnoszenia jakości kształcenia i wychowania.